EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR = General Data Protection Regulation) mukainen MiBit Oy:n (Bellazone:n) tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 22.05.2018

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Mibit Oy (Y-tunnus 2359537-7)
Österbyntie 631, 02510 Oitmäki
Puh. 0400 762002

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi:  Annika Bäckman
Postiosoite: Tapiontori 1, 02100 Espoo
Puh:  0400 762002
Sähköposti:  info@bellazone.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen. Tietoja käytetään asiakkaan hoidon jatkuvuuden takaamiseksi, hoidon laadun parantamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ammatti, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä hoitoon liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista puhelinnumerotiedoista.

Tietojen luovutus
Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

fi