MiBit Oy:s (Bellazone) dataskyddsbeskrivning enligt EU: s dataskyddsförordning ( GDPR = General Data Protection Regulation)

Datum för utfärdande: 22.05.2018

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för MiBit Oy:s kundregister
Mibit Oy (FO-nummer 2359537-7)
Österbyvägen 631, 02510 Oitbacka
Tel: 0400 762002

Registeransvarig
Namn:  Annika Bäckman
Adress: Tapiontori 1, 02100 Esbo
Tel: 0400 762002
Email:  info@bellazone.fi

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan kunden och Bellazone, samtycket från kunden, det uppdrag som kunden har gett eller annan saklig anknytning.

Registrets datainnehåll
Om den registrerade kan sparas bland annat följande behövliga uppgifter som: Namn, tilltalsnamn, personbeteckning, kundnummer, kön, språk, adress, telefonnummer, e-postadress och övriga kontaktuppgifter som behövs. Information om de tjänster och produkter som beställts av kunden, deras leverans och fakturering samt behandlingsrelaterad information.

Regelbundna informationskällor
Informationen som lagras i registret erhålls från den registrerade personen själv eller händelser som hänför sig till den registrerade personens kundrelation, användning av tjänster, kommunikation och uträttande av ärenden.

Utlämnande av information
Tjänsteleverantören kommer inte att lämna ut personuppgifter från registrerade personer till tredje part.
Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte rutinmässigt utanför EU eller EES.

Registrets säkerhetsprinciper
Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast personer med särskilda rättigheter har tillgång till. Tillgång till digitalt material har endast därtill berättigad anställd, yrkesutövare eller samarbetspartner med personligt användarnamn och lösenord. Behörigheterna har olika nivåer, och varje användare tilldelas en för uppgiften tillräcklig, men så begränsad behörighet som möjligt.

Rätt att granska
Kunden har rätt att inspektera registrets informationen om sig själv. Begäran om verifiering ska adresseras till kontaktpersonen skriftligen eller elektroniskt till ovanstående kontaktinformation och med den registrerades underskrift.

Förbud och korrigering av felaktig information
Alla har rätt att kräva att felaktig information i personuppgiftsfilen korrigeras eller raderas. Begäran ska adresseras till kontaktpersonen skriftligen eller elektroniskt till ovanstående kontaktinformation och med den registrerades underskrift.

Kunden kan avsluta sin användning av tjänsterna när som helst. Användarens personuppgifter förstörs på användarens begäran, såvida inte borttagning förhindras genom lag, öppna fakturor eller återställningsåtgärder.

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av hans eller hennes uppgifter för direkt marknadsföring, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökning.

Den registrerades begäran, återkallande av samtycke och förbud ska riktas till den registeransvariges kontaktperson skriftligen eller elektroniskt till ovanstående kontaktinformation och med den registrerades underskrift. Den registeransvarige ska behålla andra registrerade personuppgifter i enlighet med gällande lagar vid varje given tidpunkt.

På grund av bokföring eller annan obligatorisk lagstiftning kan informationen bevaras även efter slutet av kundrelationen eller annan grund för behandling av personuppgifter, i enlighet med bestämmelserna i den lagen.

sv_SE